import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

BWYTA ALLAN

Mae gan Wrecsam ddigonedd o fwyd a diod lleol, gwych. Mae’r ardal yn mynd trwy adfywiad bwyd a diod gyda chogyddion deinamig yn ffynnu gydag argaeledd cynnyrch lleol gwych a chwrw crefft ar garreg ein drws.

Rydyn ni wedi rhestru'r holl lefydd rydyn ni'n argymell bwyta yn y Sir isod...

1C7A3777.jpg

Banc Street Social

Stryd y Banc, Wrecsam, LL11 1AH

Croeso i Bank Street Social yn Wrecsam, lle mae cymdeithasu yn cwrdd â choffi gwych a detholiad o dros 80 o gwrw crefft.

1C7A1778.jpg

Caffi Cyfle @ Dyfroedd Alun

Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 4AG

Mae Caffi Cyfle yn lle rydym yn creu bwydydd blasus, tymhorol a iachus y gall pawb eu mwynhau yn ogystal â darparu cyfleoedd cynhwysol i’r gymuned ehangach gymryd rhan mewn rhaglenni gwaith a gwirfoddoli. Mae’n lle i werthfawrogi bwyd maethlon sy’n tynnu dŵr o’r dannedd am brisiau fforddiadwy yn lleoliad hyfryd Parc Gwledig Dyfroedd Alun. Mae ein pwyslais ar ddefnyddio cynhwysion lleol ffres, cynaliadwy a chefnogi cyflenwyr Cymreig.

11) Carniboar Wrexham.png

Stêcws Carniboar

Stryd Fawr, Wrecsam, LL13 8HY

Wedi'i gosod ynghanol Wrecsam, rydym am ddod â phopeth rydych chi'n ei ddisgwyl gennym ni yn The Fat Boar, bwyd ffres, gwasanaeth gwych gyda choctels arloesol a'r gin a'r rym gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw. Hynny i gyd, ond gyda naws ychydig yn fwy cigog!

10) Fat Boar Wrexham.png

Tew Baedd Wrecsam

St Yorke, Wrecsam, LL13 8LW

Mae The Fat Boar, Wrecsam yn fwyty a bar annibynnol syfrdanol yng nghanol y dref. Mae cymaint o groeso i chi alw heibio am ddiod ag sydd gennych i giniawa. Mae gennym ni amrywiaeth o goffi arbenigol, amrywiaeth o gwrw go iawn, rhestr win helaeth, coctels a rhestr enfawr o gins yn ogystal â phopeth y byddech chi fel arfer yn dod o hyd iddo y tu ôl i far, i gyd wedi'u gweini mewn amgylchedd chwaethus a chyfforddus gan ein. staff cyfeillgar a gwybodus.

23) Pontcysyllte Chapel Tearoom.jpg

Ystafell De Capel Pontcysyllte

Capel Bryn Seion, Heol yr Orsaf, Trefor, Llangollen, LL20 7TP

Wedi’i lleoli wrth ymyl safle treftadaeth y byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte, rydym yn ystafell de fawr iawn gyda’r hen gapel. Mae'r adeilad yn adeilad rhestredig gradd 2 ac wedi'i adeiladu o frics coch lleol. Roedd y gwaith adnewyddu mewnol wedi rhoi bywyd newydd i’r adeilad ac yn bendant y ffactor ‘wow’.

1C7A3648.jpg

Y Delph

Heol Bethania, Acrefair, Wrecsam, LL14 3TR

Mae’r Delph yn far a bwyty annibynnol sy’n gyfeillgar i deuluoedd wedi’i leoli yn Acrefair, Wrecsam. Rydym yn falch o weini bwyd ffres o ansawdd da o ffynonellau lleol, amrywiaeth eang o gwrw, gwinoedd a gwirodydd yn ogystal â the prynhawn a choctels.

1C7A6067.jpg

To^st Café a Deli

Stryd Siarl, Wrecsam, LL13 8BT

Rydym yn gaffi a deli arobryn wedi’i leoli yng nghanol canol dinas Wrecsam. Rydym yn arbenigo mewn popeth sy'n cael ei dostio gan gynnwys brechdanau caws wedi'i grilio a thostïau retro. Rydym yn defnyddio cynnyrch lleol a thymhorol ac yn ategu'r caffi gydag adran deli unwaith eto yn cynnig llawer o gynnyrch lleol a Chymreig. Rydym yn mwynhau cydweithio â chyflenwyr lleol eraill a chynnig allfa iddynt drwy ein busnes.

1C7A4868.jpg

Siop Pysgod a Sglodion a Chaffi Jones

Cres San Siôr, Wrecsam, LL13 8DB

Siop sglodion Jones yw un o’r hynaf yn Wrecsam, ar agor ers 1911, ac mae ganddi sgôr hylendid o 5*, sy’n adnabyddus am ein pysgod a sglodion, mae’r caffi hefyd yn gweini brecwastau anhygoel wedi’u coginio’n ffres i’w harchebu. Byddai’n wych dod yn aelod o grŵp Dyma Wrecsam!

3) Lot 11.jpg

Lot 11

Stryt yr Allt, Wrecsam, LL11 1SN

Mae LOT 11 yn gaffi sydd wedi’i leoli yng nghanol tref ffyniannus Gogledd Cymru, Wrecsam. Mae LOT 11 yn arbenigo mewn bwyd brunch arddull Awstralia a weinir drwy'r dydd a choffi wedi'i falu'n ffres ar gael i eistedd ynddo neu tecawê. Mae LOT 11 yn lleoliad trawiadol a ddefnyddir yn aml ar gyfer partïon preifat ac mae hefyd yn mynd oddi ar y safle ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat.

46) Magic Dragon Brewery Tap.jpg

Magic Dragon Brewery

Stryd Siarl, Wrecsam, LL13 8BT

Cwrw casgen a bar cwrw crefft yw Magic Dragon Brewery Tap sy’n gweini cwrw o Magic Dragon Brewing yn bennaf ond mae ganddo hefyd gwrw gwadd, lager, seidr Cymreig a gwirodydd. Mae newydd dderbyn gwobr Tafarn y Flwyddyn Chester & South Clwyd.

55) Tea with Sheep.jpg

Te gyda Defaid

Rossett, Wrecsam

Dewch i ymuno â ni a mwynhau te prynhawn a chwrdd â'r defaid cyfeillgar. Wrth gymysgu gyda'r defaid fe gewch gyfle i'w bwydo, eu brwsio a'u cofleidio. Ar hyn o bryd mae gennym hefyd gyfle i fwydo'r ŵyn bach ar boteli! Ni allwn aros i weld mamogiaid!!!

13) The Boat Erbistock.png

Y Cwch yn Erbistog

Y Cwch yn, Erbistog, LL13 0DL

Rydym yn fwyty tafarn glan yr afon eithaf clasurol heb fod ymhell o Owrtyn ar y Dyfrdwy. Mewn perchnogaeth annibynnol, rydym yn darparu ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac rydym yn gyson yn adeiladu enw da sydd â phobl yn teithio o hyd at 2 awr i ffwrdd.

61) Ironworks Wrexham.jpg

Y Gwaith Haearn Wrecsam

Allt y Dref, Wrecsam, LL13 8NA

Bar hynod, reit yng nghanol y ddinas. Gardd wyllt iard fach ffantastig oddi mewn. Perffaith ar gyfer unrhyw achlysur haf.

56) The Turf.jpg

Y Dywarchen

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AH

Mae The Turf yn dafarn dan arweiniad gwlyb sydd wedi’i lleoli tua hanner milltir o ganol tref Wrecsam. Ac eto’n fodern o ran naws, gyda chornel gin a bar gwirodydd gwydr, rydym hefyd yn falch o’r cysylltiadau â chlwb pêl-droed Wrecsam, gan arddangos crysau, ffotograffau, llofnodion a llwyddiannau lleng y gorffennol a’r presennol.

62) The Wild Pheasant.jpg

Y Ffesant Wyllt

Berwyn St, Llangollen, LL20 8AD

Cyfuno swyn traddodiadol a chysur adeilad gwreiddiol o'r 19eg ganrif. Mae'r Wild Pheasant Hotel & Spa wedi ei leoli mewn golygfeydd godidog yn Nyffryn Llangollen, Gogledd Cymru. Mae'r Gwesty'n cynnig llety ardderchog gyda 47 ystafell wely.

50) We Dough It 4 U.jpg

Canolfan Croeso Wrecsam

Bwthyn Lime Tree, Y Groes, LL13 9YG

Rydym wedi perffeithio ein crwst tenau, wedi'i rolio â llaw, pizzas arddull Eidalaidd dros y blynyddoedd. Mae ein gwaelodion pizzas ffres yn gwbl addas i'w coginio mewn unrhyw ffwrn. Mae'r gwaelodion yn cael eu rholio â llaw gan sicrhau bod y gronynnau aer yn cael eu cadw yn y toes yr union ffordd i goginio, gan roi'r gramen chwyddedig honno i chi bob tro.

44) Bellis Brothers.jpg

Brodyr Bellis

Ffordd Wrecsam, Holt, Wrecsam, LL13 9YU

Siop Fferm, Canolfan Arddio, Tymhorol Dewiswch Eich Hun (ffrwythau a phwmpenni) Bwyty gorchudd mawr 140. Maes parcio mawr am ddim ac yn rhan o Strategaeth Toiledau Lleol Wrecsam.

15) Caffi Wylfa.jpg

Freedom Leisure - Byd Dwr

Heol y Castell, Y Waun, Wrecsam, LL14 5BS

Mae Caffi Wylfa yn gaffi menter gymdeithasol ar Ffordd y Castell, Y Waun. Mae'r caffi yn steilus a modern gyda naws ysgafn ac awyrog. Rydym yn gwneud ymdrech wirioneddol i gefnogi a defnyddio cyflenwyr lleol lle bo modd a gweini bwyd ffres gan ddefnyddio cynhwysion o ansawdd uchel, sy’n cael eu paratoi gyda gofal a sylw ar y safle.

47) Commonwood Leisure.jpg

Hamdden Commonwood

Ffordd Buck, Wrecsam, Holt, LL13 9TF

Mae gennym hefyd brofiad gwirioneddol unigryw. Mae pabell Arcadia Safari yn ei chae 5 erw ei hun, yn dod â'i llyn preifat ei hun i bysgota, nofio, canŵio. Hefyd wedi'i gynnwys mae pwll lolfa naturiol bach, barbeciw mawr yr Ariannin, pwll tân, bwrdd hynod fawr, mannau eistedd, hamog.

36) Cross Foxes.png

Erbistog Cross Foxes

Erbistock, Wrecsam, LL13 0DR

Tafarn wledig draddodiadol yw The Cross Foxes yn Erbistock. Enghraifft wych o sefydliad gwledig delfrydol a hanfodol. Mae’n lle perffaith i fwynhau rhai o’r arlwy coginio gorau a chwrw wedi’i fragu’n lleol, tra’n mwynhau’r golygfeydd syfrdanol o’r wlad o gwmpas.

5) Holt Lodge Hotel.jpg

Gwesty Holt Lodge

Ffordd Wrecsam, Holt, Wrecsam, LL13 9SW

Disgwyliwch letygarwch cynnes, ciniawa rhagorol a llety cyfforddus yma yng Ngwesty'r Holt Lodge sydd wedi ennill gwobrau. Wedi’n lleoli ar ororau Gogledd Cymru, rydym yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer Priodasau a digwyddiadau preifat, yn ogystal â theuluoedd a chyplau sy’n edrych i archwilio’r ardal hyfryd hon. Archebwch eich arhosiad yn uniongyrchol gyda ni i gael y fargen orau sydd ar gael.

1C7A3620.jpg

Cegin a Bar Levant

Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BA

Mae Levant Kitchen and Bar yn ymdrechu i ddod â bwyd fusion i galon Wrecsam. Darganfyddwch fwyd cartref o safon wedi'i baratoi o gynhwysion ffres.

9) Maes Gwyn Hall.jpg

Neuadd Maesgwyn

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AF

Mae Neuadd Maesgwyn yn adeilad tirnod trawiadol sydd wedi'i leoli'n ganolog ac yn hawdd ei gyrraedd gyda maes parcio mawr am ddim ar y safle. Yn cynnig gofodau modern, chwaethus ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Rydym hefyd dafliad carreg i ffwrdd o'r Cae Ras ac mae gennym dafarn diwrnod gêm wych, brysur - yn cynnig prydau bwyd, adloniant, diodydd ac awyrgylch gwych.

18) Pant Yr Ochain.jpg

Pant Yr Ochain

Old Wrexham Rd, Gresffordd, Wrecsam, LL12 8TY

Mae’n amgylchedd hyfryd i fwyta ynddo, o’n bwydlenni sy’n cael eu creu’n ddyddiol o gynnyrch ffres, lleol, wedi’u breuddwydio gan ein tîm dawnus o gogyddion sy’n darparu ar gyfer archwaeth ysgafnach yn ogystal â’r rhai sydd eisiau clasuron tafarn Prydeinig swmpus. Yn yr un modd, mae'n amgylchedd yfed gwych yn ein hardaloedd bar sy'n cynnig hafan i gŵn a'u perchnogion sydd wrth eu bodd yn trio myrdd o wisgi, gins a chwrw go iawn.13 8BT

1C7A6290.jpg

Gwesty Rossett Hall

Chester Rd, Rossett, Wrecsam, LL12 0DE

Mae’r hen a’r newydd yn cyfarfod yn osgeiddig yn ein Gwesty 4* Rossett Hall, sy’n cyfuno Plasty Sioraidd rhestredig gradd 2 gyda llety cyfoes chwaethus.

1C7A5590.jpg

Y banc

Stryd Fawr, Wrecsam, LL13 8HY

Rydym yn far a bistro teuluol annibynnol, lle mae pawb yn helpu o fodrybedd ac ewythrod i'n rhieni. Ein hangerdd yw bwyd cartref rhagorol a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, p’un a ydych newydd alw i mewn am goffi neu’n dathlu achlysur arbennig.

51) The Bridge End Inn.jpg

The Bridge End Inn Rhiwabon

Bridge End Inn, Bridge Street, Rhiwabon, Wrecsam, LL14 6DA

Croeso i dafarn The Bridge End, yn swatio ym mhentref swynol Rhiwabon! Os ydych chi'n chwilio am encil hyfryd yng nghanol Gogledd Cymru, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Gyda’i hanes cyfoethog, ei golygfeydd syfrdanol, a’i chroeso cynnes, mae The Bridge End Inn yn cynnig profiad gwirioneddol gofiadwy i bob teithiwr.

48) Hand Hotel Llanarmon.jpg

Gwesty'r Hand

Llanarmon DC, Dyffryn Ceiriog, Llangollen, LL20 7LD

Mae The Hand at Llanarmon yn hostel hynafol gyda’r holl rinweddau y byddech chi’n eu disgwyl – bagiau o gymeriad, awyrgylch clyd, ymlaciol a chroeso cynnes gan eich gwesteiwyr, Jonathan a Jackie Greatorex. Cyn gynted ag y cyrhaeddwch byddwch yn teimlo pwysau'r byd yn ymdoddi wrth i'r amgylchoedd weithio eu hud. Mae’r holl gynhwysion clasurol yma – hen drawstiau, llefydd tân rhuadwy, cymysgedd achlysurol o ddodrefn pinwydd a derw, cwrw go iawn a bwyd da. Mae'r olaf yn dda iawn. Diolch i ddoniau’r Prif Gogydd Grant Mulholland a’i dîm, mae The Hand yn enwog am fwyd arobryn; priodas ddyfeisgar o fwyd gwlad a bwyd metropolitan soffistigedig.

2) Lemon Tree.jpg

Y Goeden Lemwn

Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2LP

Mae The Lemon Tree yn fwyty arobryn gydag ystafelloedd, wedi’i leoli yng nghanol Wrecsam. Mae ein bwyty wedi’i anrhydeddu â Gwobr Rosette AA fawreddog am weini bwyd eithriadol, wedi’i greu gan ddefnyddio cynnyrch ffres lleol. Mae ein tîm o gogyddion medrus yn gweithio'n ddiflino yn ein cegin fodern i roi profiad coginio bythgofiadwy i'n gwesteion bob tro y byddant yn ciniawa gyda ni.

42) The West Arms.jpg

Y West Arms

Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen, LL20 7LD

Mae ein llety yng Ngogledd Cymru yn gyfuniad o ystafelloedd cymeriad gwych yn rhan wreiddiol y dafarn o’r 16eg ganrif ac ystafelloedd golygfa dyffryn godidog yn y cefn. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw cyfuniad o gysur a chynhesrwydd traddodiadol gyda'r holl gyfleusterau y byddech chi'n eu disgwyl.

63) The YaB Hub.jpg

Yr YaB Hyb

Dôl yr Eryrod, Wrecsam, LL13 8DG

Mae Melyn a glas (YaB group ltd) yn brosiect menter gymdeithasol di-elw. Tanategu prosiectau cymunedol gan gynnwys llwybrau cadarnhaol, darpariaeth bwyd a digwyddiadau a gweithgareddau curo arwahanrwydd cymdeithasol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch - cysylltwch â'r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr ar 01978 292015 neu cysylltwch â ni yma (Llun-Sadwrn 9am - 5pm).

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

bottom of page