import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

POLISI PREIFATRWYDD

Dyma Gymdeithas Twristiaeth Wrecsam - Dyddiad Dod i rym: 14 Gorffennaf 2023

Yng Nghymdeithas Twristiaeth Dyma Is Wrecsam, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a gwybodaeth bersonol ymwelwyr a defnyddwyr ein gwefan. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn amlinellu’r mathau o wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio a’i diogelu, a’r dewisiadau sydd gennych ynglŷn â’ch gwybodaeth.

1. Casglu Gwybodaeth

1.1 Gwybodaeth Bersonol Mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, a manylion cyswllt eraill pan fyddwch yn ei rhoi i ni yn wirfoddol trwy ein gwefan neu sianeli cyfathrebu eraill. Rydym ond yn casglu gwybodaeth bersonol sy’n angenrheidiol at y dibenion a amlinellir yn Adran 2.

1.2 Gwybodaeth nad yw'n Bersonol Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth nad yw'n bersonol am eich rhyngweithio â'n gwefan. Gall hyn gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, system weithredu, cyfeirio URLs, a gwybodaeth dechnegol arall. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg i wella eich profiad ar ein gwefan. Mae gennych yr opsiwn i analluogi cwcis trwy osodiadau eich porwr, ond gallai hyn effeithio ar rai o swyddogaethau ein gwefan.

2. Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir at y dibenion canlynol:

2.1 Darparu Gwasanaethau Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ymateb i’ch ymholiadau, darparu gwybodaeth neu wasanaethau y gofynnir amdanynt, a chyfathrebu â chi am ein gweithgareddau, hyrwyddiadau, a digwyddiadau.

2.2 Gwella Profiad y Defnyddiwr Efallai y byddwn yn defnyddio gwybodaeth nad yw'n bersonol i ddadansoddi tueddiadau defnydd gwefan, monitro a gwella perfformiad ein gwefan, a phersonoli eich profiad ar ein gwefan.

2.3 Marchnata a Chyfathrebu Gyda'ch caniatâd, efallai y byddwn yn anfon e-byst hyrwyddo, cylchlythyrau, neu gyfathrebiadau eraill atoch am ein cynnyrch, gwasanaethau, a digwyddiadau a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan o dderbyn cyfathrebiadau o'r fath ar unrhyw adeg trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn y cyfathrebiad neu trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol.

2.4 Ymrwymiadau ac Amddiffyniad Cyfreithiol Gallwn ddefnyddio a datgelu eich gwybodaeth pan fo'n ofynnol gan gyfreithiau, rheoliadau, prosesau cyfreithiol perthnasol, neu i amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch, neu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch eraill.

3. Rhannu Gwybodaeth

Nid ydym yn gwerthu, masnachu na rhentu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti at ddibenion marchnata. Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â darparwyr gwasanaethau trydydd parti dibynadwy sy’n ein cynorthwyo i weithredu ein gwefan, cynnal ein busnes, neu ddarparu gwasanaethau i chi, cyn belled â’u bod yn cytuno i gadw’r wybodaeth yn gyfrinachol a’i defnyddio at y dibenion rydym yn unig yn eu defnyddio. nodi.

Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth os oes angen yn ôl y gyfraith, i ddiogelu ein hawliau, neu mewn cysylltiad â thrafodiad corfforaethol, megis uno, caffael, neu werthu asedau.

4. Diogelwch Data

Rydym yn gweithredu mesurau diogelwch rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad, newid, datgelu neu ddinistrio heb awdurdod. Fodd bynnag, nodwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y rhyngrwyd neu storfa electronig yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu ei diogelwch llwyr.

5. Dolenni i Wefannau Trydydd Parti

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau hynny, ac nid ydym yn gyfrifol am eu harferion preifatrwydd. Rydym yn eich annog i adolygu polisïau preifatrwydd y gwefannau trydydd parti hynny cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol.

6. Preifatrwydd Plant

Nid yw ein gwefan wedi'i bwriadu ar gyfer plant dan 13 oed. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13 oed yn fwriadol. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu gwybodaeth bersonol gan blentyn o dan 13 oed heb ganiatâd rhiant, byddwn yn cymryd camau i ddileu’r wybodaeth honno o’n systemau.

7. Eich Dewisiadau

Mae gennych yr hawl i gyrchu, cywiro, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth bersonol sydd gennym. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir isod.

8. Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym yn syth ar ôl postio'r Polisi Preifatrwydd diwygiedig ar ein gwefan. Rydym yn eich annog i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd am unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau.

 

9. Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau, neu bryderon ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn neu ein harferion preifatrwydd, cysylltwch â ni yn:

Dyma Gymdeithas Twristiaeth Wrecsam

Cyfeiriad: D/O Y Goeden Lemwn, 29 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2LP

E-bost: info@thisiswrexham.co.uk

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cydsynio i delerau'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 14.07.2023.

bottom of page