import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

YMWELD Â WRECSAM

O’r ffenomen fyd-eang sef Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte hyd at ein gwyliau stryd misol – mae pob rheswm i ymweld â Sir Wrecsam.

Nid dim ond ar ein hasedau adnabyddus fel dau eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (ErddigChirk Castle) rydyn ni’n dibynnu – mae gennym ni hefyd dunelli o berlau cudd fel Dyffryn Ceiriogchanol tref hanesyddol sy’n cyfuno siopa modern ar y Stryd Fawr â siopa traddodiadol. marchnadoedd a gwyliau stryd rheolaidd.

Ychwanegwch at hynny amrywiaeth o gogyddion anhygoel yn coginio storm mewn bwytai ledled y Sir, ein micro-fragdai yn creu cwrw crefft gwych, a’n lletygarwch o’r radd flaenaf - mae rhywbeth at ddant pawb yma yn Wrecsam.

YMWELIAD

41) Bangor On Dee Racecourse.jpg

Cae Ras Bangor Is-coed

Althrey Ct, Bangor Is-coed, Wrecsam, LL13 0DA

Mae Cae Ras Bangor Is-coed yn gae ras neidiau llaw chwith, yn swatio yng nghefn gwlad prydferth ac wedi’i amgylchynu gan fryniau Cymreig delfrydol. Defnyddiwyd Bangor Is-coed ar gyfer rasio ceffylau am y tro cyntaf ym 1859 a thros ganrif a hanner yn ddiweddarach, mae ceffylau’n dal i rasio ar yr un trac fwy neu lai.

17) Erddig NT.jpg

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Erddig

Erddig, Wrecsam, LL13 0YT

Yn eistedd ar darren ddramatig uwchben afon droellog Clywedog, mae Erddig yn adrodd stori 250 mlynedd am berthynas teulu bonedd â’i weision. Mae casgliad mawr o bortreadau gweision ac ystafelloedd wedi’u cadw’n ofalus yn dal eu bywydau ar ddechrau’r 20fed ganrif, ac i fyny’r grisiau mae trysorfa o ddodrefn cain, tecstilau a phapurau wal.

7) Minera Lead Mines.jpg

Pyllau Plwm Y Mwynglawdd

Y Mwynglawdd, Wrecsam, LL11 3DU

Mae’r mwyngloddiau plwm yn cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar orffennol diwydiannol prydferthwch Dyffryn Clywedog a gall ymwelwyr grwydro’r parc gwledig gan weld olion yr ardaloedd prosesu plwm o’r 18fed a’r 19eg ganrif, y tŷ injan trawst wedi’i adfer, yr injan weindio a’r tai boeler. Mae yna hefyd ganolfan ymwelwyr sy'n adrodd hanes y safle ynghyd â pharc gwledig sy'n gorchuddio 53 erw o laswelltir, ardaloedd coediog a safleoedd archeolegol.

60) Plas Madoc.jpg

Sblash Hud

Ffordd Llangollen, Acrefair, Wrecsam, LL14 3HL

Mae Plas Madoc yn fwyaf adnabyddus am ei Bwll Nofio Hamdden y cyfeiriwyd ato’n flaenorol fel y “Lagŵn Trofannol”. Gyda’i beiriant tonnau anhygoel (ddwywaith yr awr yn ystod nofio cyffredinol), mae fel dim arall yn ardal Wrecsam. Mae gan y pwll lithren eliffant a neidr wych, ochr yn ochr â'r crocodeil enwog, sydd bob amser wedi bod yn boblogaidd iawn gyda'r plant iau. Mae gan y pwll y llithren ddŵr droellog ryfeddol o hwyl ar gyfer plant hŷn ac oedolion hefyd. Mae gweithgareddau pwll hwyl ar gael yn rheolaidd yn ystod gwyliau ysgol.

27) Stiwt.png

Ymddiriedolaeth Celfyddydau Stiwt Cyf

Broad St, Rhosllannerchrugog, Wrecsam, LL14 1RB

Mae Theatr y Stiwt yn gartref i theatr bwa proseniwm hardd â 490 sedd ynghyd â thri gofod digwyddiadau hyblyg, wedi’u hadeiladu a’u cynnal a’u cadw gan ac ar gyfer ei chymuned leol. Fe’i hagorwyd gyntaf ar 25ain Medi 1926 ac fe’i hailadeiladwyd yn llwyr a’i hailagor yn 1999. Mae’r Stiwt yn elusen gofrestredig ac yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Celfyddydau’r Stiwt Cyf.

30) Ty Pawb.jpg

Ty Pawb

Stryd y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BB

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n dod â’r celfyddydau a marchnadoedd ynghyd o fewn yr un ôl troed. Mae’r cydfodolaeth hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd o fewn treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth Wrecsam.

31) Wrexham Museum.jpg

Amgueddfa Wrecsam

Adeiladau'r Sir, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB

Wedi’i leoli yn un o adeiladau tirnod Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw, mae Gwasanaeth Treftadaeth ac Archifau Wrecsam yn gyfrifol am amgueddfeydd ac archifau’r fwrdeistref sirol.

29) Wrexham TIC.jpg

Canolfan Croeso Wrecsam

Canolfan Gwybodaeth Ymwelwyr Wrecsam

Mae'r Ganolfan Groeso leol yn darparu gwybodaeth am atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal yn ogystal â chynnig cyngor a chymorth ar archebu llety.

16) Chirk Castle.jpg

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Castell y Waun

Castell y Waun, LL14 5AF

Wedi’i gwblhau gan Arglwydd y Mers, Roger Mortimer, ym 1310, y Waun yw’r castell Cymreig olaf o deyrnasiad Edward I yr oedd pobl yn dal i fyw ynddo heddiw. Gallwch archwilio tyrau a daeargelloedd canoloesol, ymweld ag ystafelloedd cartref y teulu Myddelton o'r 17eg a'r 18fed ganrif, gan gynnwys y golchdy hanesyddol, a darganfod stori tenant dylanwadol yr 20fed ganrif a'r polymath yr Arglwydd Howard de Walden.

14) Waterworld Wrexham.jpg

Freedom Leisure - Byd Dwr

Bodhyfryd, Wrecsam, LL13 8DH

Mae Freedom Leisure yn Wrecsam yn gweithredu canolfannau hamdden ar ran yr Awdurdod Lleol. Mae Byd Dwr yn atyniad twristaidd allweddol yn yr ardal a gyda'i siâp eiconig mae'n nodwedd o orwel Wrecsam.

24) Aquaduct.jpg

Canolfan Ymwelwyr Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Basn Trefor

Ffordd yr Orsaf, Trefor, Llangollen, LL20 7TY

Mae yna reswm da iawn pam fod ein ‘nant yn yr awyr’, Traphont Ddŵr Pontcysyllte ac 11 milltir o gamlas Llangollen yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO (sy’n golygu ei fod mor bwysig â’r Taj Mahal). Ac nid yr olygfa yn unig ydyw...

34) St Giles.jpg

Eglwys y Plwyf San Silyn

Stryd yr Eglwys, Wrecsam, LL13 8LS

Eglwys Blwyf hanesyddol Wrecsam ac un o ‘Ryfeddodau Cymru’. Mae’r adeilad godidog hwn yn arwydd gweladwy iawn o ffydd Cristnogion dros ganrifoedd lawer

22) TNR Outdoors.jpg

TNR Awyr Agored

Melin Mile End, Berwyn St, Llangollen, LL20 8AD

Nod TNR yw rhannu'r profiad antur awyr agored gyda phawb ac unrhyw un, a sicrhau bod holl gwsmeriaid TNR yn cael amser gwych! O Daflu Bwyelli, Saethyddiaeth a Saethu Reifflau Awyr yn ein meysydd dan do pwrpasol, i Gerdded Ceunentydd yng Ngheunant Cynwyd, i Rafftio Dŵr Gwyn ar Afon Dyfrdwy, i Dringo ar y clogwyn lleol yn Chwarel Trefor, i Ganŵio dros Draphont Ddŵr Pontcysyllte, TNR Mae ganddo'r gweithgaredd perffaith i bawb!

57) Wrexham AFC.jpg

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AH

Ein nod yw tyfu'r tîm, sefydlu Clwb Pêl-droed Wrecsam fel clwb yn yr Uwch Gynghrair, o flaen presenoldeb cynyddol mewn stadiwm gwell tra'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r gymuned ehangach yn Wrecsam.

Canolfan Wyddoniaeth Xplore

Stryd Henblas, Wrecsam, LL13 8AE

Xplore! yn Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth ac yn Elusen Addysgol yn Wrecsam. Mae ein canolfan ymwelwyr ar agor bob dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul yn ogystal â phob gwyliau ysgol yn Wrecsam. Mae'r ganolfan yn llawn dop gydag arddangosion ymarferol y bydd plant a phobl ifanc yn eu mwynhau. Mae ymweliad hefyd yn cynnwys mynediad i'n sioe wyddoniaeth fyw sy'n newid bob 6 wythnos. Xplore! hefyd gaffi a siop wyddoniaeth ar y safle.

40) Xplore Science Centre.jpg

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch - cysylltwch â'r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr ar 01978 292015 neu cysylltwch â ni yma (Llun-Sadwrn 9am - 5pm).

Visit North East Wale
North East Wales

Yn rhanbarthol, mae cymaint i'w archwilio a'i brofi ar draws Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

 

Seiliwch eich hun yma ac o fewn 60 munud gallwch fwynhau rhai o arfordiroedd gorau Cymru, anturiaethau cefn gwlad, cestyll chwedlonol a mwy o lefydd gwych i fwyta ac yfed. Edrychwch ar wefan Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru trwy glicio ar y botwm isod i gynllunio'ch anturiaethau!

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

bottom of page