import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

HWB TWRISTIAETH I SIR WRECSAM ETO!

Daw £118m i'r Fwrdeistref Sirol drwy ymweld â tourists i hybu'r economi leol.

Pontcysyllte Aqueduct World Heritage Sit

Mae’r data perfformiad twristiaeth diweddaraf wedi datgelu rhagor o newyddion da i’r sector twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gyda thwf o bron i 2% yn y flwyddyn ddiwethaf!

Mae data a gyflwynwyd gan weithredwyr twristiaeth lleol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi dangos twf calonogol o 1.7% yng ngwariant ymwelwyr yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda chyfanswm o £117.7m yn cael ei ddwyn i mewn i'r Sir yn 2017. _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Fodd bynnag, ers 2010 - mae hyn hefyd yn dangos twf o bron i 40% sy'n golygu bod y Sir yn un o'r perfformwyr cryfaf yng Nghymru.

 

O flaen twristiaeth leol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio ochr yn ochr â Phartneriaeth Dyma Wrecsam – bwrdd ar y cyd o westai, atyniadau a darparwyr digwyddiadau lleol i gyd gyda'r nod cyffredin o gynyddu profiad ymwelwyr a hyrwyddo'r Sir._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 

 

Yn ôl ffigurau 2017, gyda bathodyn Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, gwelwyd digwyddiadau poblogaidd yn canolbwyntio ar dwristiaeth megis FFOCWS Cymru, ComicCon, y Sinemâu Drive-In, Roc y Parc, O Dan y Bwâu, gig Oli Murs ar y Cae Ras a'r rhaglen Nadolig boblogaidd yn y dre.  Yn ogystal, credir bod buddsoddiad yn y sector gan Bartneriaeth Dyma Wrecsam a lansiad dilynol eu cerdyn twristiaeth a'u rhaglen farchnata wedi helpu'r ffigurau hyn._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf589d__ 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Mae’r ardal leol hefyd wedi datblygu enw da am fwyd a diod o ansawdd da, gyda bwytai annibynnol fel yr Hand at Llanarmon a’r Machine House yn ymddangos yn y canllaw Michelin DU a bragdai fel Wrexham Lager a’r Big. Llaw yn parhau i hyrwyddo enw'r ardaloedd ymhell ac agos.  

2018 Tourism Awards.jpg

Wrth gymharu’r data’n rhanbarthol, gwelodd Gogledd Cymru gyfan dwf o 4.7% sy’n adlewyrchu poblogrwydd y rhanbarth cyfan fel cyrchfan arhosiad blaenllaw yn y DU.

 

Yn ogystal â gwariant, cynyddodd nifer yr ymwelwyr yn y Sir, gyda thwf o 3% yn nifer yr ymwelwyr dydd gyda 1.48m yn ymweld ag atyniadau a digwyddiadau lleol, a 1.89m o ymwelwyr yn gyffredinol. _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Er gwaethaf y twf hwn, gostyngodd arosiadau dros nos ychydig o -0.3%, efallai nad yw’n syndod gan fod 2016 yn dyst i’r cyfnod adeiladu brig ar gyfer CEM Berwyn a chynyddodd archebion dros nos ganol wythnos ar gyfer gwestai gan weithwyr adeiladu.

 

Wrth wneud sylwadau pellach ar y ffigurau diweddaraf, a gynhyrchwyd gan Global Tourism Solutions ac a ddefnyddir gan y mwyafrif o Awdurdodau Lleol yn y DU, dywedodd Rheolwr Cyrchfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Joe Bickerton;

 

“Unwaith eto mae'n galonogol iawn gweld twf pellach yng ngwariant ymwelwyr yma yn Sir Wrecsam.  Bob blwyddyn, rydym yn ceisio annog a chefnogi buddsoddiad newydd yn y sector. gyda digwyddiadau sydd â'r potensial i ddenu ymwelwyr newydd i'r ardal.  Unwaith y bydd ymwelwyr yn cyrraedd, mae llawer yn dweud naill ai pa mor ddeniadol, croesawgar neu hygyrch yw Sir Wrecsam – mor ddeniadol, croesawgar neu hygyrch yw Sir Wrecsam. Ein nod yn yr Awdurdod Lleol yw defnyddio’r cyllid y gallwn ei gael i barhau i wella’r argraffiadau cyntaf hyn a’r croeso i ymwelwyr yn unol â’n Cynllun Gweithredu Cyrchfan newydd.”

Ty Pawb Launch.jpg

Wrth siarad am y canlyniadau blynyddol cadarnhaol, dywedodd aelod arweiniol yr economi yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Terry Evans; 

"Mae'r canlyniadau diweddaraf hyn yn newyddion da pellach i'r sector twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Rwyf wedi gweld fy hun sut mae'r dref a'r Sir wedi elwa o'r twf yn nifer yr ymwelwyr yn y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y mae'r ystadegau cadarnhaol hyn yn annog buddsoddiad a thwf pellach yn y sector wrth symud ymlaen. -136bad5cf58d_Y ddau o'r rhain generally bring mwy o incwm ar gyfer ein busnesau lleol yma yn y Sir eto, ac ni allaf ond weld ffigurau 2 yn tyfu eto”.

Ategwyd y sylwadau hyn gan Gadeirydd newydd Partneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam, Sam Regan o'r Lemon Tree Restaurant yn y dref.  Sam i'r casgliad;

“Bob blwyddyn, mae Sir Wrecsam yn dal i wella, ond mae ‘cyfunoldeb’ busnesau twristiaeth yr ardal mor galonogol.  Year gweithredwyr lleol ac arolygon cenedlaethol yn cyfiawnhau twf Wrecsam fel cyrchfan dwristiaeth ac mae mwy o ymwelwyr yn parhau i ddewis yr ardal hon naill ai fel canolfan i grwydro Gogledd Cymru ohoni - neu am ddiwrnodau allan yn ein hatyniadau neu ddigwyddiadau lleol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, mae’r Bartneriaeth Twristiaeth a’r tîm twristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cydweithio ar nifer o fentrau a digwyddiadau – pob un ohonynt wedi anelu at ein cadw’n gystadleuol ac yn ddeniadol i ymwelwyr.  Yr haf hwn, we also_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_also_cc781905-5cde-3194-bb3b-13935bad-eintwristiaeth card sy'n anelu yn gyntaf at barhau â'r cymorth marchnata ar gyfer gwestai, bwytai ac atyniadau a chynhyrchu cyllid i'w roi yn ôl i geisiadau eraill am gyllid, marchnata, cymorth busnes a digwyddiadau i ymwelwyr."

Erddig Hall.jpg

Mae cyflogaeth o fewn y sector twristiaeth hefyd yn parhau i dyfu, gyda Sir Wrecsam yn cefnogi 1,640 o swyddi lletygarwch llawn amser.  Un o'r llwyddiannau diweddar a gafwyd gan Dwristiaeth Mae cwrs gradd digwyddiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr yn dod o hyd i swyddi medrus yn lleol.

 

Gorffennodd Francesca Mairs, a raddiodd yn ddiweddar, y cwrs yn 2017 ac ers hynny mae wedi dechrau gweithio fel cydlynydd priodasau a digwyddiadau yng Ngwesty Llyndir Hall yn Yr Orsedd.

 

“Galluogodd astudio twristiaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr i mi ddatblygu mwy o fewnwelediad i’r llwybrau gyrfa yn y maes hwn, a chynigiwyd cyfleoedd yn gyson i ni rwydweithio â busnesau lleol ac archwilio potensial yr ardal gyda staff twristiaeth Cyngor Wrecsam._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Roedd yn un o’r cysylltiadau hyn a roddodd yr hyder i mi ddewis gyrfa yn y byd lletygarwch lleol ac rwy’n cyfarfod ag ymwelwyr bob wythnos sy’n caru’r hyn sydd gennym i’w gynnig.”

Yr arwyddion cynnar ar gyfer 2018 yw y bydd perfformiad twristiaeth yn Sir Wrecsam ac ar draws Gogledd Cymru yn parhau i ddatblygu yn dilyn haf erioed o ran tywydd ac adborth cadarnhaol gan atyniadau a gwestai ar draws Sir Wrecsam. _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page